Akvedukt för Mölndalsån

Konstruktion, Stålbroar

Västlänkens entreprenad E05 Korsvägen är uppdelad på fem delområden; Korsvägen, Liseberg, Almedal, Örgryte och Spårtunnel Väst. Entreprenaden byggs av konsortiet WLC, bestående av Wayss & Freytag Ingenieurbau AG och NCC, på uppdrag åt Trafikverket som är beställare. I delområden Korsvägen och Liseberg är ELU med och tar fram arbetshandlingar för ett antal anläggningskonstruktioner. Bland annat så ska Västlänkens betongtunnel byggas i öppet schakt i området vid Liseberg. Förbi Lisebergs östra sida, mellan Liseberg och E6 rinner Mölndalsån.

Julnöt för konstruktörer

Aktuellt, Konstruktion

I nu gällande SS-EN 1993-1-1:2005 ges regler för bärverksdelars bärförmåga vid instabilitet i avsnitt 6.3. I 6.3.3 ges regler för böjda och tryckta bärverksdelar med konstant tvärsnitt, och i 6.3.3(4) ges två interaktionsformler för ”stänger som påverkas av böjning och normalkraft”.

Analys av komfortvibrationer i gång- och cykelbroar

Aktuellt, Konstruktion, Stålbroar

Gång- och cykelbroar i stål är oftast statiskt dimensionerade för att vara slanka, lätta och flexibla som strukturer. Detta betyder dock att när fotgängare använder bron kan deras fotsteg orsaka resonans med strukturen. Då måste kostsamma ändringar utföras om bron inte är utformad mot dessa fenomen tidigt i projekteringsstadiet. Att på förhand veta vilka broar som kommer att vara känsliga för dessa vibrationer möjliggör tidiga justeringar. På detta sätt kan materialets utnyttjande ökas vilket inte bara är kostnadseffektivt utan också gör brobyggande mer miljömässigt hållbart. Detta examensarbete utredde vilka parametrar som var kritiska för broarnas skydd mot dynamiska problem.

Håltagning och plåtbrickor enligt EN 1090-2

Konstruktion

Håltagning kan vid första anblicken verka relativt enkelt, ett hål är väl ett hål? Men för stålbyggnation så definierar EN 1090-2 genom vilken tillverkningsmetodik håltagningen får ske för respektive utförandeklass i samband med vilken typ av förband som avses användas.

Globen byggs om invändigt för en ny publikupplevelse

Aktuellt, Konstruktion

Hur kan man skapa en bättre stämning, intimitet och akustik i Globen för alla typer av evenemang? – NCC ska under 2024 renovera och modernisera Avicii Arena / Stockholm Globe Arena. Man tillför en ny stålkonstruktion (ca 1000 ton) vilken monteras runt ekvatorn i arenarummet som grund för ny rigg och ett nytt skjutbart akustiktak som också kompletteras med ett elektro-akustiskt ljudsystem. Befintliga läkare C rivs och ersätts av gondollounger som kommer att tillföra en helt ny publikupplevelse. Skjutbara teleskopläktare och nuvarande 14 000 läktarstolar ersätts och effektiviseras.

Hybridkonstruktion i påbyggnaden på Lumi-projektet

Konstruktion

Stomkonstruktioner till husbyggnader utnyttjas alltid bäst om man använder rätt material på rätt plats. Idag vill man av klimatskäl bygga husbyggnader med KL-trä. Men ofta blir det en ännu bättre val med en hybridkonstruktion där ett KL-bjälklag kombineras med en stålbalk och stålpelare för att utnyttja våningsytan och våningshöjden. I Lumi-projektet i Uppsala har man valt den konstruktionen i påbyggnaden på två våningar.

Begränsning av nedböjningar i tak till hallbyggnader

Konstruktion

Dimensioneringen av bärande takplåt till hallbyggnader utförs i huvudsak av det företag som tillverkar takplåten. Anledningen till att det ser ut så är flera men en av dom är att tunnplåtsteknik utgör ett specialistområde inom ämnet stålbyggnad som få byggnadskonstruktörer i konsultbranschen behärskar fullt ut.

Blockskjuvbrott efter överbelastning fällde Trettenbron i trä

Aktuellt, Konstruktion

Trettenbron på länsväg 254 i norska Gudbrandsdalen kollapsade på måndag den 15 augusti kl. 07:33. En personbil och en lastbil med släpvagn lastad med kalk befann sig på bron vid kollapsen men inga personer skadades. Tretten-bron var en fackverksbro av limträ och stål, och byggdes av Statens vegvesen år 2012 som en del av projektet E6 Øyer-Tretten. Bron kollapsade efter att ha varit i drift i ungefär tio år och två månader.

Korrigering vid beräkning av instabilitet med allmän metod

Aktuellt, Konstruktion

Vid kontroll av bärförmåga vid instabilitet för tryckta och böjda bärverksdelar används oftast interaktionsformlerna i avsnitt 6.3.3 EN 1993-1-1. Men ska till exempel en bärverksdel med enkelsymmetriskt eller varierande tvärsnitt kontrolleras måste annan metod användas. Ett av alternativen finns i efterföljande avsnitt, 6.3.4 – Allmän metod för sidoknäckning och vippning av bärverksdelar.

Vad bör ritningar ge uppgift om så att ytskyddet får förväntad kvalitet och livslängd?

Konstruktion

Planeringen av ytbehandling börjar redan i konstruktionsstadiet av ett projekt. Konstruktionens utformning kommer avgöra livslängden på ytbehandlingen, vilket i sig är avgörande för konstruktionens livslängd och hållbarhet. Gemensam nämnare för att prestera en hållbar konstruktion är tillgängligheten till de ytor som skall behandlas. Ytornas bör vara utformade så att damm och fukt inte blir stående. Ansamling av smuts leder till en försämrad slutprodukt.

Dimensjonering av bjelker med varierende steghøyde

Konstruktion

Denne artikkelen tar for seg temaet i en nylig utført masteroppgave ved NTNU. Av og til må ingeniøren kunne regne kapasitet til bjelker som har varierende tverrsnittshøyde, eksempelvis oppsveiste I-bjelker der stegplaten har lineært varierende høyde (Figur 1). Slike bjelkeutførelser kan være valgt for å oppnå større tverrsnittshøyde og bøyekapasitet i kritisk snitt i en bjelke, større tverrsnitt inn mot hjørner i stålrammer, eller for å etablere takfall langs en takbjelke.

Beteendet av flänsbuckling hos stålbalkar i rostfritt stål med trapetsprofilerade liv -En parametrisk numerisk studie

Konstruktion

Ersättningen av en platt livplåt med en korrugerad hos stålbalkar är ett sätt att öka sjuvbucklingskapaciteten, utan behovet av vertikala avstyvningar. Detta har visat sig vara ett effektivt sätt att reducera materialåtgången, utan någon kompromiss i bärförmåga i skjuvning. Denna lösning har använts i stålkonstruktioner hos flera broar, men även inom husbyggnad runt om i världen. Ett sätt att ytterligare förbättra prestandan hos dessa balkar, och minska unerhållsbehovet under konstruktionens livslängd, är att använda rostfritt stål.