Möjligheternas byggregler

Aktuellt, Brand

Det finns många anledningar till att stål är ett så spännande byggmaterial när det kommer till brand. Dels är det väldigt känsligt för höga temperaturer, dels är det segt och klarar olyckshändelser bra. Vilken av de här två egenskaperna som lyfts fram beror i stor utsträckning på vem det är som vill bevisa sin poäng och samtalet haltar ofta när det kommer till funktion vid brand. Extra spännande blir det när det ska skrivas materialneutrala byggregler som idag.

Brandkrav för stål i hallar med limträ

Brand

Det har skrivits spaltmeter om olika materials styrkor och svagheter i förhållande till brand och det finns ingen anledning att kasta mer ved på den brasan. Det är i stället bättre att fokusera på de olika byggmaterialens samverkan och var de kan göra störst nytta för varandra. Den här samverkan ger upphov till att samma konstruktion behöver klara brandkraven på lite olika sätt. Precis som för stålkonstruktioner finns en uppsjö av olika stomlösningar för trä och fokus här ligger därför på hallbyggnader med limträstomme och hur stålet i konstruktionerna kan lösas med minsta möjliga mankemang.

Brandskydda stål – ur montörens perspektiv

Brand

Det är nu som alla visioner och bedömningar ska bli verklighet. Att konstruktionen ser så öppen och slät ut som arkitekten tänkte sig, att det är rätt mängder som kommer att appliceras och på rätt ställe. Det är mycket som ska bli rätt och det är därför mycket som kan bli fel.

Oskyddat stål, går det?

Brand

Förra artikeln tryckte på vikten av att hamna rätt tidigt vad gäller brandkrav på den bärande stommen. Det är inte lätt att hamna rätt och även i brandingenjörsskrået finns olika åsikter om vad som gäller och vilka krav som gäller. Processen dit kan vara svår men väl är ställt kommer så nästa problem, kravet ska uppfyllas.

Brandskydda stål – ur konstruktörens perspektiv

Brand

Det finns ett flertal sätt att bygga med stål som bärande konstruktion. Det finns klassiskt pelar/balk-system med lätta bjälklag, pelar-/balk-system med bjälklag av prefabbetong och olika varianter med inbyggda pelare och balkar.

Byggnadsklassificering av stålhallar

Brand

Vid dimensionering av stålhallar är det viktigt att veta vilken brandteknisk byggnadsklass (Br0-3) som gäller för den byggnad som ska uppföras. Skillnaden mellan den högsta och den lägsta byggnadsklassen kan i praktiken motsvara fem brandgipsskivor i skydd. Att tidigt ta in en brandkonsult är ett sätt att navigera i det här men det är också bra att kompetensutveckla sig själv då en brandskydds¬beskrivning ibland ger väl många alternativ att förhålla sig till i ett förfrågningsunderlag och inte alltid berättar hur lite eller mycket som krävs för att få ett lägre krav.

Brandskydda stål – ur arkitektens perspektiv

Arkitektur, Brand

Att bygga med stål innebär spännande och utmanande möjligheter att skapa byggnader och rum med volym och estetik. Stålet möjliggör stora spännvidder, kostnadseffektiva lösningar och hållbarhet.

Kulturkvarteret i Örebro

Brand, Stål gör det möjligt

Kulturkvarteret i Örebro är ett helt hus med olika kulturverksamheter som stadsbibliotek, kulturskola, restaurang och en multiscen. Byggnaden har ritats av Wingårdhs Arkitekter och står nu klart på en vackert placerad tomt vid Svartån i centrala Örebro.

Brandtekniska krav på skandinaviska halltak

Brand

De skandinaviska brandkraven på hallbyggnader har historiskt legat på en liknande nivå. Dock har Sverige de senaste 15 åren genomgått en drastisk förändring med avseende på kravnivån för de hallbyggnadstak som med framgång utvecklats under de senaste 50 åren. Dessa ökade krav på hallbyggnadstak i Sverige grundas så vitt författarna erfarit inte på någon ökning av antalet tillbud varför det är rimligt att ställa frågan om ökningarna verkligen speglar risken vid brand på ett relevant sätt.

Brandteknisk dimensionering av stålhallar

Brand

Vid projektering av byggnader ställs ofta krav på bärande funktion i brandfallet. Hur mycket brandskydd som krävs är direkt kopplat till hur stor sannolikheten, eller risken för personskador vid brott i brandfallet är. Då det saknas någon tydlig metod att bestämma risken för personskada vid brand har SBUF finansierat ett projekt som tagit fram ett sätt för att kvantifiera personrisk i förhållande till brandutsatta bärande konstruktioner.