Byggnadsklassificering av stålhallar

Brand
Vid dimensionering av stålhallar är det viktigt att veta vilken brandteknisk byggnadsklass (Br0-3) som gäller för den byggnad som ska uppföras. Skillnaden mellan den högsta och den lägsta byggnadsklassen kan i praktiken motsvara fem brandgipsskivor i skydd. Att tidigt ta in en brandkonsult är ett sätt att navigera i det här men det är också bra att kompetensutveckla sig själv då en brandskydds¬beskrivning ibland ger väl många alternativ att förhålla sig till i ett förfrågningsunderlag och inte alltid berättar hur lite eller mycket som krävs för att få ett lägre krav.

Som hjälp att landa rätt i byggnadsklassificeringen finns ett par grundregler att förhålla sig till. Dessa bygger i första hand på antalet våningar och personantalet i lokalerna. Huvud­sakligen gäller att:

Antal personer på översta våningsplanet≤150 pers.>150 pers.
1 våningBr3Br2
2 våningar (våning 2 mindre än 200 m²*)Br3Br1
2 våningar (våning 2 större än 200 m²*)Br2Br1
3 våningarBr1
*500 m² om det bara finns lager på plan 2

När det kommer till krav på byggnaden så smittar en högdel av sig på en lågdel varför en industri med kontor i tre plan som sitter ihop med en verkstad i ett plan automatiskt klassas som Br1, dvs. den högsta klassen gäller för hela byggnaden. Kraven slår då igenom i allt från ytskikt till krav på stommen.

Det sätt som anges förenklat i Boverkets byggregler (BBR) för att kunna klassa en byggnad olika i olika delar är att sätta en brandvägg mellan hög- och lågdel eller göra delarna till sammanbyggda byggnader med lägre krav på avskiljande mellan byggnaderna. Att göra en byggnad till flera sammanbyggda byggnader är inte en helt självklar strategi då det kräver att byggnaderna ska vara åtskilda till både funktion och utseende, något som inte alltid är praktiskt möjligt. Byggnaden, eller byggnaderna får heller ha fler än två plan.

En byggnadstyp där det är extra viktigt att hålla tungan rätt i mun är industrilokaler med kontor i två plan. Om kontorsdelen blir större än 200 m² hamnar alltså byggnaden i brandteknisk byggnadsklass Br2 med krav på stommen som följd. Om kontorsdelen dessutom är i tre plan kommer hela byggnaden klassas som Br1 med väldigt mycket högre krav som följd.

En annan byggnadstyp som kan ge oväntade utmaningar är gamla industrilokaler som tidigare inte haft några brandtekniska krav och där man nu vill få in publik verksamhet som lekland, padel eller någon form av butik. Dessa byggnader kan gå från Br3, dvs. utan krav, till Br2 med krav på stommen på grund av det ökade personantalet.

Att bygga till en entresol som är större än 200 m² kan också ge utmaningar i och med att den brandtekniska byggnadsklassen ändras. Ett sätt att komma förbi det är att göra flera oberoende entresoler som var och en är mindre än 200 m² även om det mer är att betrakta som en nödlösning.

Det finns ytterligare en byggnadsklass, Br0, men om det står Br0 någonstans i en handling som rör en stålhall är det dags att lägga in projektets brandkonsult på snabbnummer i telefonen. Då krävs ett nära samarbete mellan brand och K för att reda ut vad som gäller i alla delar och det finns anledning att bevaka så att kravbilden inte blir onödigt mycket högre än den ändå kommer att bli.

Inget av det här är omöjligt att lösa, det är det sällan, men det kan ge utmaningar som projektet inte väntat sig eller budgeterat för. Det är därför bra att flagga för den här typen av utmaningar tidigt i projekt då val av byggnadsklass har stor följdverkan på allt som har med brand att göra. Att ta in en brandsakkunnig i projektet redan vid skisstadiet kan göra stor skillnad för att hamna rätt.

Författare
Joakim Sandström, Brandskyddslaget