Brandskydda stål – ur montörens perspektiv

Brand
Det är nu som alla visioner och bedömningar ska bli verklighet. Att konstruktionen ser så öppen och slät ut som arkitekten tänkte sig, att det är rätt mängder som kommer att appliceras och på rätt ställe. Det är mycket som ska bli rätt och det är därför mycket som kan bli fel.

Förarbetet innan vi kommit till arbetsplatsen

Att känna till projektet väl är oftast en förutsättning för att kunna leverera en offert på ett objekt. Här kan det variera kraftigt mellan olika projekt: från att allt stål är dimensionerat och att alla färgtjocklekar är kända, till att förutsättningarna är i princip okända. Ibland är ”stålet ska brandskyddas” den enda information som är känd. Plötsligt ingår det i förarbetet att utföra dimensionering av brandskyddet. I denna situation är det en stor hjälp att arbeta med en leverantör som inte bara erbjuder produkter utan även kan erbjuda teknisk support i form av dimensioneringshjälp eller beräkningsverktyg.
Övriga viktiga frågor att reda ut är bland annat:

 • Val av rätt produkt: Vilken miljö är tänkt vid brukandet?
 • Att produkten är kompatibel: Vilken ytbehandling (primer) ska stålet levereras med?
 • Att skyddsfärgen (topplack) är kompatibel: Behöver brandskyddsfärgen skyddas?
 • Appliceringsmetod: Vilken ska användas? Detta beror mycket på hur tidigt i projektet som applicering ska se. (Tidigt -> sprutning, sent -> rollning). Här spelar även projektets storlek roll samt om beställaren har specifika krav på ytfinish. (Enstaka profiler ->  rollning , stora projekt -> sprutning).
 • Leverans: Vilka leveranstider gäller för vald produkt och hur snabbt kan en kompletteringsleverans ske?

Förarbete på arbetsplatsen

När arbetet ska inledas måste förutsättningarna för ett bra resultat undersökas. Är alla ytor damm- och fettfria? Har lokalen rätt förhållande med avseende på temperatur och fukt? Allt detta är kritiskt för en god vidhäftning och för att färgen ska torka.

Det är viktigt att syna av ytan – vid målning av tunna skikt blir inte målad yta bättre än sitt underlag. Vid behov kan man behöva spackla för att åstadkomma en hög finish på målningsarbetet.

Utförande

Ett snabbt och snyggt utförande är det som applikatören strävar efter. I del 1 av vår artikelserie visades foto på sprutmålat och rollat utförande. Den släta ytan fås vid sprutmålning och viktigt här är rätt val av storlek på munstycke så att färgen inte orsakar igensättning, där kan det vara ett bra val att använda en produkt utan fibrer. Munstycket påverkar också sprutvinkeln, viktigt med tanke på sprutförluster och jämn påföring. Här ser vi också att ett slitet munstycke kan ge upp till 15% mer förbrukning då den bildar en oönskad sprutdimma. Färgens viskositet är mycket viktig för påföringen:

 • För hög – då tar det för lång tid och kan betyda att kraftfullare utrustning krävs.
 • För låg – då riskerar vi att färgen rinner
 • Hög variation – då riskerar vi att få en ojämn påföring och därmed irriterade applikatörer som hela tiden måste anpassa teknik efter produkten.

Kontroll

Byggherren har krav på sig att kontrollera att det som byggts uppfyller kraven i lagstiftningen (PBL plan- och bygglagen), detta sker genom s.k. egenkontroller. På Boverkets hemsida finns bra beskrivningar av ämnet kontroll. En viktig skillnad är att olika kontroller kan vara styrande och/eller verifierande beroende på när de utförs och vad som händer med kontrollresultatet. Viktiga frågor att ställa sig är:

 • Varför? – Vad är det för beslut kontrollen ska ge stöd till?
 • Vad? – Vilka kontrollmetoder ger stöd till ett sådant beslut?
 • Hur? – Hur genomförs och avrapporteras kontrollen i detalj?
 • När? – När ska kontrollen utföras för att ge bäst nytta?
 • Vem? – Vem har kunskapen att utföra kontrollen korrekt?
 • Vad händer? – Vad händer om kontrollen inte ger godkänt resultat?

När det gäller kontroll av brandskyddsmålat stål så är det i huvudsak två saker vi vill kontrollera: att prestanda uppnås och att ytan har ett acceptabelt utseende. Vi testar och går igenom de olika frågorna:

 • Varför? Kontroll ska visa att färg applicerats enligt certifikat och med rätt tjocklek i förhållande till resultat från dimensionering. Det kan även handla om att ytan uppfyller krav på utseende.
 • Vad? Mätning utförd med våtkam (se vänster bild) eller torrfilmsmätare (se höger bild).
 • Hur? Mätresultat ska dokumenteras tillsammans med kontroll av att installation uppfyller de krav som certifikatet ställer. När det gäller ytan används ofta olika referensytor enligt Måleriets Branschstandard för målade ytor.
 • När? Lämpligt är att genomföra kontroll i samband med applicering. Detta ger enkla möjligheter till justering av färgtjocklek.
 • Vem? Lämpligt att den som utför målningsarbetet utför kontroll under arbetets gång och att exempelvis kontrollansvarig för projektet genomför några stickprovskontroller med torrfilmsmätare på torkad färg.
 • Vad händer? Skulle ett stickprovstest visa på för små färgmängder måste ytterligare färg appliceras för att erhålla dimensionerad torrfilmstjocklek. Kontroll i samband med applicering innebär att fel åtgärdas omedelbart.

Att installatörer kan dokumentera på ett korrekt sätt är lika viktigt som själva målningen. Ett bra dokumentationsunderlag är ett tydligt dokumentationsunderlag. Applikatören eller arbetsledaren markerar tydligt på en ritning vad och var hen har målat. Till ritningen följer en bilaga som ger information om vilken produkt som applicerats, applicerad färgmängd och uppnådd brandklass. Att påvisa vilken färgmängd som uppnåtts görs med fördel med en lite dyrare variant av elektronisk torrfilmsmätare (s.k. µ-mätare) där det direkt i instrumentet går att skapa snygga och tydliga rapporter.

Arbetsledare eller chef granskar dokumentationen och som vid en besiktning görs stickprovskontroller på plats för att sedan kunna utfärda ett intyg som talar om att utfört arbete uppnår ställda krav enligt brandskyddsdokumentationen.

BIM (Building Information Modeling)

BIM är utmärkt när design, funktion och produktion ska knytas samman. Vi har en känsla av att brandprojektering är sist ut när det gäller implementering av BIM i byggbranschen. Det finns många fördelar med att använda sig av BIM. Brandkonsulter anses vara kravställare och jobbiga för många projektörer då design ofta går före funktion. Men genom att projektera brand i BIM så kan vi i stället skapa design i kombination med funktion och tidigt hitta tillvägagångssätt i projektet som inte tummar på funktionen. Ett typiskt exempel är att tidigt säkerställa att brandskyddsmålat stål kommer ha fri svällmån vid en brand. Om det i en BIM-projektering upptäcks att innerväggar kommer att byggas för nära det brandskyddsmålade stålet så kan vi redan innan bygget påbörjas veta att det krävs en förändrad eller alternativ lösning.

Vad ska vi då ta med oss från denna artikel? Författarna vill tacka för visat intresse med rådet: ”Gör rätt från början och dokumentera det.”

Författare:
Leif Andersson, Protega AB
Peter Sandqvist, Firesafe AB