Den bortglömda kontrollen

Svetsning
Vid syning av svets efter tillverkning glöms ofta bort att de flesta detaljer även skall ytbehandlas före montage. Detta kan få förödande konsekvenser för livslängden på stålkonstruktionen med fördyrande underhåll, som följd

Krav på stålkonstruktioner

Vid föreskrivning av stålkonstruktioner skall enligt EN 1090-2 kapitel 4.1.1. följande förteckning på utförandekrav vara uppfyllda:

  1. Nödvändig tilläggsinformation för utförandet
  2. Eventuella val för att precisera utförandet
  3. Utförandeklass
  4. Förebehandlingsgrad
  5. Toleransklass

Syning av svets

Utförande klassen (EXC) styr bland annat svetsen utseende. Kraven för acceptansnivåer på svetsar diskontinuiteter och formavvikelser skall kontrolleras enligt ISO 5817. Hänvisning finns i kapitel 7.6 i EN 1090-2. För utförandklass EXC 2 tillåts till exempel ej för litet A-mått på svetsar.

Exempel på andra saker, som skall kontrolleras är stort A-mått, smältdiken och porer. Om svetsen ligger inom intervallet för godkännande anses svetsen uppfylla kraven och vara godkänd att leverera vidare i produktionskedjan.

Det som de flesta glömmer bort är att svetsen samt grundmaterial även skall uppfylla kraven på förbehandlingsgrad enligt ISO 8501-3 med förbehandling enligt P1 – Obetydlig förbehandling, P2 – Noggrann förbehandling eller P3 – Mycket noggrann förbehandling.

Om vi tar ett exempel med svetssprut i utförandeklass EXC 2 och en korrosivitetsklass C3 hög (d.v.s. minst 15 års livslängd) står det i ISO 5817 enligt defekttyp nr. 1.23 för acceptansgräns C – Godkännande beror på tillämpning till exempel material, korrosionsskydd.

Om hänsyn även tas till förbehandlingsgraden enligt EN 1090-2 i kapitel 10, tabell 22 skall förbehandlingsgrad P2 uppfyllas skall följande krav uppfyllas – ”Ytan skall vara fri från löst och lätt fastsittande svetssprut [se a) och b)]. Svetssprut enligt c) kan finnas.

De vill säga om inte löst och lätt fastsittande svetssprutet är borttaget uppfylls ej kraven för EN 1090-2 och därmed kan produkten ej CE-märkas.

Refeferensstandarder

SS-EN 1090-2:2018, SS-EN ISO 5817:2017, SS-EN ISO 8501-3

Författare

Björn Lindhe, IWE – Svetsingenjör