En utmanande stomkonstruktion ovanpå Norra Länken i Stockholm

Stål gör det möjligt
Forskaren blir en del av Stockholms världsledande Life Science Center. Byggnaden skall inrymma kontors- och utställningslokaler inklusive restauranger och caféer. Totalt består byggnaden av tio våningsplan, varav två våningar är under mark, med en totalyta på ca 30 000 kvadratmeter BTA.
Foto: Lars Hamrebjörk

Forskaren utformas som en rund byggnad med ett stort, runt atrium i byggnadens mitt. Både det utvändiga fasadlivet och ytorna in mot det invändiga atriet utformas våningsvis trappande. Byggnadens ytor växer på grund av den lutande fasaden från markplan upp till det översta takplanet och byggnadens form kan vid en enkel beskrivning efterliknas med en ”tratt”. En stor del av byggnaden har grundlagts på befintliga underliggande tunnelkonstruktioner för Norra Länken och Värtabanan.

Den mest utmanande delen av projektet har varit de stora stålfackverken i våningarna under marknivå. Fackverken bär stora delar av den ovanliggande huskroppen via stål- och betongpelare som har upplag på fackverken. Vissa av fackverken bär även delar av de stabiliserande betongtrapphusen. Totalt är det ett system av 35 fackverk som har upplag på tunnelväggarna till underliggande väg- och järnvägstunnlar. Placeringen och geometrin av fackverken har anpassats i första hand efter ovanliggande pelare men även behövt anpassas till en stor mängd installationer, rumsdisposition och möjlighet till passage genom fackverken. Delar av fackverken finns under marköverbyggnaden utanför det som syns av byggnaden ovan mark. De enskilda fackverken har varierats i höjd för att anpassas till överbyggnadens laster samt variation av ovanliggande marknivå. Vikten på fackverken har i många fall varit kritisk med hänsyn till tillverkning och krankapacitet. Vikten och geometrin har också optimerats m.h.t. kostnads- och miljöhänsyn.

Foto: Lars Hamrebjörk

Stålkonstruktionen som bär glastaket har varit relativt komplicerad på grund av takets geometri och lutning samt för att profiltyper och knutpunkter har behövt anpassas till bl.a. deformationskrav för glastaket samt till de stora limträbalkarnas deformation, både initiala deformationer och långtidsdeformationer. Glastakets stålkonstruktion är utformad för att hantera framtida rörelser samt för att kunna efterjusteras för limträbalkarnas långtidsdeformation. De radiellt placerade balkarna i bjälklaget består i huvudsak av HSQ-profiler. Profilerna varierar individuellt i höjd för en optimering av stålvikt och anpassning efter installationer ovan undertak, terrasser och balkonger vid fasad, fasadens deformationskrav samt delvis som upplag för centraltrappan i atriet.

Foto: Lars Hamrebjörk
Foto: Lars Hamrebjörk

Det har varit många utmaningar för Contiga som ståltillverkare och stommontör i projektet. Inte minst att få alla mått att stämma vid montaget då det blir ”tårtbitar” som dessutom lutar utåt i höjdled. De stora fackverksbalkarna tillverkades färdiga i Contigas verkstad i Norrtälje och transport i full storlek till byggplatsen. Största balken var 30 meter lång. Fackverken fick byggas i två etapper då den slutliga sammansättningen fick bli ett tält utanför verkstaden. Total stålvikt för stomkonstruktionen är ca 1550 ton.

Beställare: Vectura fastigheter
Arkitekt: 3XN Architects
Entreprenör: Zengun Group
Huvudkonstruktör: Bjerking
Stomkonstruktör: BTB
Stomentreprenör: Contiga

Foto: Lars Hamrebjörk
Foto: Lars Hamrebjörk
Foto: Lars Hamrebjörk
Foto: Lars Hamrebjörk
Foto: Lars Hamrebjörk