Varmförzinkat stål – perfekt för den cirkulära ekonomin

Hållbarhet
Är klimatfrågor viktiga för nordiska små- och medelstora industriföretag? Att de stora företagen har en väl uttalad miljöpolicy är naturligtvis förväntat. Men hur ser det ut för de mindre – t ex merparten av de som lägger ut ytbehandling på en underleverantör? Frågar kunden om produktens eller teknikens miljöpåverkan? Om koldioxidutsläpp, återvinning eller anpassning till den cirkulära ekonomin? Kanske inte ännu – men inom en snar framtid kommer miljöanpassningen få allt större fokus – och varmförzinkningsindustrin är förberedd!
Skruvförband gör det enkelt att montera upp och ned konstruktioner i varmförzinkat stål.

Koldioxidavtryck

Det är många diskussioner om koldioxidavtryck idag. Koldioxidavtryck är en beräkning av det totala utsläppet av växthusgaser (GHG) som orsakas av en aktivitet eller produkt. Ofta anges värdet i koldioxidekvivalenter, det vill säga hur mycket koldioxid, eller dess motsvarighet i andra växthusgaser, som släpps ut. I princip alla företag jobbar idag för att minska sitt koldioxidavtryck och öka produkternas livslängd. Uttryck som cirkularitet, återbruk och återvinning blir allt viktigare, dels på grund av myndighetskrav, men även till följd av att marknaden efterfrågar mer miljövänliga produkter.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkat stål är ett material som är väl lämpat för den cirkulära ekonomin. Varmförzinkningen ger ett långvarigt korrosionsskydd som oftast inte behöver något underhåll för att klara en produkts hela livslängd. Zinkskiktet kan följa stålkonstruktionen genom flera användningscykler, och när skiktet är förbrukat kan konstruktionen förzinkas på nytt. Om produkten till slut ska återvinnas så kan zinken tas om hand i samma process som stålskrotet, där den förångas och samlas upp i ett filter.

Flexibla konstruktioner

Varmförzinkat stål har lång livslängd, och väljs ofta då man önskar en underhållsfri produkt under lång tid. Ofta står varmförzinkade konstruktioner 30 – 50 år eller ännu längre. I modernt byggande har efterfrågan på temporära konstruktioner som ska gå snabbt att bygga upp och plocka ned efter behov ökat. Här har det öppnats en ny marknad för varmförzinkat stål, som är ett utmärkt material för den här typen av konstruktioner. Delarna sammanfogas med skruvförband som lätt kan monteras isär om konstruktionen inte längre behövs där den är installerad. De varmförzinkade delarna läggs på lager i väntan på nästa monteringsplats. Varmförzinkningen gör ytorna tåliga, vilket är en fördel både vid montage, transport och lagring.

Modulsystem – ett konkret exempel

Ett företag som jobbat aktivt med de här frågorna är finska R-Taso, som designar och tillverkar modulsystem för industriplattformar, gångbryggor och trappor. Alla deras produkter är modulära och kompatibla med varandra och möjliggör konstruktion av stora, lättanpassade enheter. Man designar både produkter för nya industrier och för uppgraderingar av befintliga installationer. R-Taso:s produkter är goda exempel på den cirkulära ekonomin, och hela 95 % av produktutbudet är varmförzinkat!

Ett exempel på ett intressant projekt som utförts är underhållsplattformar, trapptorn och gångbryggor för Stora Enso Uleåborgs anläggning. De viktigaste faktorerna för att minska koldioxidavtrycket är enligt R-Taso en intelligent design, optimerad användning av råmaterial, stålets ursprungsland samt en bra ytbehandling.

R-Taso väljer varmförzinkning

Den huvudsakliga ytbehandlingen av deras stålkonstruktioner är varmförzinkning enligt EN ISO 1461. Varmförzinkning ger produkterna ett bra korrosionsskydd och god beständighet i krävande industrimiljöer. Varmförzinkat stål tål även den mekaniska påfrestningen vid transport och installation utan skador. Om kunden så önskar kan det varmförzinkade stålet även målas innan leverans. R-Taso jobbar för att minimera miljöbelastningen redan i produktutvecklingsarbetet genom att optimera mängden råvaror och konstruera produkterna för en lång livscykel.

Zink med lågt klimatavtryck

New Boliden, som levererar zink till Nordens varmförzinkare, har också ett starkt miljöfokus, med målet att minska sina CO2-utsläpp med 40 % till 2030. Betydande investeringar görs för att öka energieffektiviteten och minska användandet av fossila bränslen. Boliden är Europas största gruvproducent inom zink och tredje störst inom smältverksproduktion. 

Från och med 2022 inleder Boliden försäljning av zink med lågt klimatavtryck. Den nya produkten medför mindre än 1 ton utsläpp av koldioxid per ton zink, jämfört med branschgenomsnittet på 2,5 ton.

–    Intresset för metaller med låg klimatpåverkan är mycket högt. Nu inkluderar vi zink i denna produktportfölj vilket visar att även vår produktion av denna metall håller yttersta nivå ur klimathänseende. Dessutom pågår investeringar i ökad produktion så att en större andel metall med hög klimatprestanda når marknaden, säger Daniel Peltonen, direktör för affärsområde Smältverk, Boliden.  Utsläppsberäkningarna inkluderar utsläpp utmed hela värdekedjan fram till kund enligt Scope 1, 2 och 3 GHG Protocol Product Life Cycle samt följer standarden ISO 14064-3.

Parkeringshus

Varmförzinkat stål monterat med skruvförband passar bra för byggnader där man planerar för en kortare brukarfas, som t ex vissa lagerhallar och parkeringshus. Ett exempel på en konstruktion som har byggts enligt denna princip med enkel demontering är ett parkeringshus med plats för 450 bilar i Moorsport i Holland. Eftersom man visste att behovet av extra parkeringsyta var temporärt använde man varmförzinkat stål och byggde med skruvförband för att säkerställa att det lätt kan demonteras och byggas upp på en annan plats när stadsutvecklingsplanen kräver det. Varmförzinkning underlättar också användningen av tunnare profiler som tillåter mer naturligt ljus att komma in i parkeringshuset.

Andra exempel på återbruk

Förutom byggnadskonstruktioner finns det många andra användningsområden där fördelarna med ett slitstarkt korrosionsskydd är intressant när det gäller möjligheter till återbruk av produkterna. Vägräcken och lyktstolpar är sådana exempel. Tidigare har det varit lite av en slentrian att denna typ av produkter har gått till återvinning om nedmontering skett till följd av ombyggnad eller ändrade förhållanden. Idag har man en ny syn på detta i flera länder i Europa. Begagnade räcken sorteras upp i sådana som kan användas direkt, sådana som behöver omförzinkas och de som är uttjänta och där materialet återvinns. Varmförzinkat stål är ett modernt konstruktionsmaterial och den cirkulära ekonomin har redan fått efterfrågan att öka.

Författare
Annikki Hirn, Nordic Galvanizers