EPD-generator – for automatisk generering av EPDer for stålprodukter

Hållbarhet
Bygg- og anleggsektoren etterspør i større og større grad miljødeklarasjoner (EPD) for stål som de bruker inn i sine prosjekter. I både jernbane- og vegprosjekter, begynner man nå i større grad å kreve deklarasjoner på alle prosjekter. Dette brukes primært til å dokumentere materialene inn i et bygg, men dokumentasjonen brukes også til å stimulere til stadig forbedringer hos materialprodusentene.

Bygg- og anleggsektoren etterspør i større og større grad miljødeklarasjoner (EPD) for stål som de bruker inn i sine prosjekter. I både jernbane- og vegprosjekter, begynner man nå i større grad å kreve deklarasjoner på alle prosjekter. Dette brukes primært til å dokumentere materialene inn i et bygg, men dokumentasjonen brukes også til å stimulere til stadig forbedringer hos materialprodusentene. Det er derfor bygg- og anleggsbransjen nå har begynt å etterspørre miljødeklarasjoner som beskriver det materialet de faktisk kjøper til et gitt prosjekt, prosjektspesifikke data. For å forenkle prosessen med å framskaffe slik dokumentasjon har LCA.no AS utviklet verktøy for ulike materialtyper.

LCA.no AS utvikler i samarbeid med Norsk Stålforbund en EPD-kalkulator for konstruksjonsstål.

EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet dokument som beskriver miljøvirkningen til et produkt eller en tjeneste. På norsk brukes gjerne begrepet «miljødeklarasjon» om EPDer. Alle EPDer bygger på en livsløpsvurdering (LCA) av det som skal deklareres. LCA (Life Cycle Assessment) er en systematisk kartlegging og vurdering av miljø- og ressurspåvirkninger gjennom hele livsløpet til et produkt/produktsystem. En LCA vurderer hele livsløpet, fra råvareutvinning, produksjon, transport og bruksfase til avhending eller gjenbruk. «Vugge til grav», eller helst «vugge til vugge».

En EPD bygger altså på analyser for produktene gjennom hele livsløpet og inkluderer denne typen data for alle råvarer og innkjøpte tjenester. Dette betyr at utviklingen av en EPD er tid- og ressurskrevende.

I tillegg kreves det stadig mer spesifikke EPDer. For å gjøre EPDene så spesifikke som mulig er det ønskelig at flest mulig av datasettene for råvarer og delprosesser er spesfikke data fra leverandører. Det er derfor EPDer blir mer og mer etterspurt til bygg- og anleggsektoren. Eksempelvis kreves nå EPDer for stål, tilslag og sement som grunnlag for betongens EPDer, som igjen kreves inn i byggherres livsløpsvurderinger av hele bygg eller anlegg.

LCA.no AS har utviklet et verktøy hvor produsenter kan utvikle egne EPDer, en EPD-generator. EPD-generatoren er en nettbasert programvare som forenkler prosessen for å lage en EPD. Verktøyet inneholder en database med miljødata for råvarer, energi, transport og avfall. Bedriften legger selv inn produktsammensetning, transportinformasjon, energibruk og avfall fra egen produksjon og montering. EPD-generatoren regner automatisk ut miljøpåvirkningene som presenteres i EPD-format.

EPD-generatoren har strukturert arbeidsflyt fra A-Å. Når EPDen er ferdig utviklet og sjekket, kan den sendes direkte til publisering hos EPD-Norge (www.epd-norge.no). EPDen kan lastes ned i .pdf format eller i et maskinlesbart format. De maskinlesbare «digitale EPDene» vil kunne importeres i verktøy for beregninger av hele prosjekter eller inn i BIM-modeller.

Alle beregninger i verktøyet og alle grunnlagsdata er verifisert av en tredjepart. Brukeren kan ikke manipulere verken grunnlagsdata eller beregninger. Derfor godkjennes EPDene som utvikles i generatoren som tredjeparts verifiserte.

I verktøyet velges råvarer, energibærere, transporter og avfallsprosesser fra en database og bruker legger inn sine egne meng

I tillegg til EPD-generatoren inneholder verktøyet i LCA.no en analysemodul for å sammenligne EPD-er på forskjellige nivåer. Sammenligninger kan gjøres mellom EPD-er for ulike produkter, eller samme produkt produsert ved forskjellige fabrikker. Det er også mulig å analysere hvilken del av livsløpet som gir størst påvirkning eller hvilken prosess som gir størst utslag. Slik kan brukeren undersøke om det råmaterialene, transporten eller selve produksjonsprosessen som har den største miljøpåvirkningen. Det er også mulig å vise variasjoner i miljøpåvirkningen om en gjør endringer i de ulike prosessene.

En analysemodul kan vise hvor i livsløpet og hvilken innsatsfaktor som gir størst påvirkning på et
utvalg av miljøpåvirkninger.

Gjennom å bruke EPD-generatoren kan snart Ståforbundets medlemmer utvikle EPDer etter forespørsel på materialer eller hele leveranser, mer eller mindre umiddelbart. Fordelene med en EPD-kalkulator sammenlignet med en enkeltstående EPD er at produktdataen kan leveres fort til kunder ved behov, og at de vil være spesifikke for leveransen. Slik vil mottaker av informasjonen, slippe å tenke på hvordan tallene skal regnes om for å passe inn i eget regnskap.

Författare: Mie Vold, LCA.no AS