EN 15804+A2 – Ett år efter implementering

Hållbarhet
Vad innebär EN 15804+A2 EPD-data för dig och hur kan du övergå till att använda dem i dina LCA-beräkningar? Det nya tillägget i standarden EN 15804+A2 (Hållbarhet hos byggnadsverk - Miljödeklarationer - Produktspecifika regler) har varit obligatorisk för tillverkare i ett helt år nu. Den här artikeln belyser utmaningar med övergången och vad den innebär för dig.

I november 2019 beslutade den europeiska standardiseringskommittén (CEN) att byta ut EN 15804+A1 mot EN 15804+A2 som obligatoriskt tillägg till standarden för miljövarudeklarationer (EPD). Beslutet baserades på en uppmaning från Europeiska kommissionen. Ändringen innebar att EN 15804+A1 upphörde att gälla i juni 2022.

Det nya tillägget medförde stora förändringar jämfört med det tidigare gällande tillägget +A1. Ändringen innebar att alla metoder, standarder och all livscykelanalys-data (LCA) behövde revideras. Alla nationella standarder, EPD-program samt LCA- och EPD-mjukvaror var tvungna att anpassa sig till detta. Se faktarutan för en sammanfattning av de ändringar som infördes med EN 15804+A2.

Alla One Click LCA:s verktyg för produkttillverkare uppdaterades före ändringsdatumet, och våra LCA-verktyg för byggnader har uppdaterats enligt beskrivningen i denna artikel.

Detta påverkar emellertid endast nya EPD:er som publiceras med den ändrade standardanpassningen. Eftersom EPD:er är giltiga i fem år kan EPD:er som publicerats med gamla standarder fortsätta att vara i omlopp fram till 2027.

Sammanfattning av ändringar som infördes med EN 15804+A2 EN 15804+A2 blev obligatorisk i juli 2022, men är inte förenlig med ISO 21930, vilket skapat problem för exportörer. Hanteringen av biogena koldioxidutsläpp och kolsänkor har genomgått en fullständig översyn – till det bättre. Nu krävs 19 miljöpåverkanskategorier och 17 andra rapporteringskategorier. Alla produkter måste deklarera ett slutskedescenario och modul D, med mer komplexa regler. Förutom den nya standarden krävs även nya produktkategoriregler (PCR) som följer EN 15804+A2. Data måste också vara tillgänglig i ILCD-format (International Reference Life Cycle Data System), men det finns inget krav på att dela det med tredje parter.   En detaljerad genomgång av skillnaderna finns i artikeln Getting ready for EN15804+A2 [1] på www.oneclicklca.com.

Revidering av matchande standard som avser LCA av byggnader är fördröjd

EN 15978 motsvarar EN 15804 men avser istället LCA av byggnader. En revidering av EN 15978, som justerar byggnaders LCA-indikatorer till EPD-data, skickades på remiss av CEN i slutet av 2021. Dock har den ännu inte godkänts. På grund av denna försening har regler och andra standarder gått vidare och använt EN 15804+A2 som sin grund.

Noterbara byggstandarder och regler som använder EN 15804+A2 är:

 • EN 17472 – en LCA-standard som används för anläggningsarbeten och publicerades år 2022.
 • Level(s) – ett initiativ från Europeiska kommissionen.
 • Franska RE2020-regleringen – uppdaterad år 2022.

Det finns också många andra standarder och regler som listas senare i artikeln.

Inkompatibiliteter mellan EN 15804+A1 och +A2

Övergången mellan EN 15804+A1 och EN 15804+A2 kan vara utmanande på grund av inkompatibilitetsproblem. De två versionerna av standarden beräknar miljöpåverkan med hjälp av olika karakteriseringsmetoder och olika indikatorer:

 • EN 15804+A1 rapporterar 7 miljöpåverkanskategorier, varav två representerar utarmning av resurser, samt 17 rapporteringskategorier för resursanvändning, avfallsgenerering och utflöden för processer.
 • EN 15804+A2 gör sig av med de tidigare miljöpåverkanskategorierna och kräver att 13 grundläggande miljöpåverkansindikatorer rapporteras, samt ger 6 ytterligare miljöpåverkansindikatorer (valfria för EPD, obligatoriska för projektredovisning).

Ytterligare detaljer om skillnaderna finns i artikeln ”Getting ready for EN15804+A2” [1]. Under vissa omständigheter och när du endast bedömer klimatpåverkan (global uppvärmningspotential), finns möjligheten att använda data från både EN 15804+A2 och EN 15804+A1 i beräkningen. Detta diskuteras nedan.

Delvis kompatibla avseende global uppvärmningspotential

Global uppvärmningspotential (GWP) orsakad av fossila bränslen hanteras väldigt lika i de olika standarderna och karakteriseringsmetoderna. Detta beror på att många system grundar sina metoder på vetenskaplig konsensus från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). [2]

Förutsatt att bedömningen endast täcker GWP och att aktuell bedömningsstandard tillåter användning av både +A1- och +A2-data, kan du med One Click LCA använda data från båda dessa standarder. Detta är möjligt eftersom One Click LCA alltid har tekniskt separerat den biogena kolsänkan (negativ koldioxidpåverkan i EN 15804+A1) från GWP-data.

Om du jobbar med ett One Click LCA-verktyg som tillåter användning av både +A1- och +A2-data, används i första hand GWP-fossil enligt EN 15804+A2. När +A2-data inte är tillgänglig används i stället GWP100 enligt EN 15804+A1, som exkluderar biogent kol. Så EN 15804+A2 data prioriteras. Du kan hitta listan över verktyg som har anpassats till detta senare i artikeln.

Du kan kontinuerligt följa vilka One Click LCA-verktyg som tillåter användning av +A2-data och på vilket vis. Se vårt kundhjälpcenter: Where can EN 15804+A2 data be used? [3]

Observera att användning av blandade +A1- och +A2-data inte är möjlig när du utför bedömningar som rapporterar fler indikatorer än GWP, eftersom övriga påverkanskategorier inte behandlas kompatibelt.

Renodlade eller blandade LCA-standarder – vem tillåter vilka data?

Möjligheten att använda +A2-data avgörs generellt av styrorganet för certifiering eller regelverkssystemet. Detta innebär att nyheter introduceras i takt med dessa beslutande organisationer. Nedan har vi listat de mest relevanta standarderna och verktygen baserat på hur de hanterar data.

Giltig standard endast för +A1Giltig standard tillåter bådaGiltig standard endast för +A2
LEED v4.1 (karakterisering begränsad till EN 15978:2011)  

BREEAM UK (kopplad direkt till EN 15978:2011)  

BREEAM International (kopplad till nuvarande EN 15978)  

Verde (senaste riktlinjerna kräver +A1-resultat och data)
Whole life carbon assessment GLA / RICS (Storbritannien)

Whole Life Carbon Green Mark (Singapore)  

Building low-carbon assessment method 2021 (Finland)  

NS 3720 Klimagassverktøyet (Norge)  

TEK17 klimatgasberäkning (Norge)  

Klimatdeklaration av byggnader (Sverige)  

Level(s) life-cycle carbon – EN15804 +A1/+A2 (EU)  

LCA according to bygningsreglementet, BR18 (Danmark)
RE 2020 (Frankrike)  

Levels(s) Life cycle assessment – EN15804 +A2 (EU)

Om en formell ändring som tillåter användning av blandade EPD-standarder utfärdas av någon av organisationerna, kommer One Click LCA att uppdatera sina verktyg därefter.

Utveckling av One Click LCA:s verktyg till EN 15804+A2

Från och med juni 2023 tillhandahålls följande verktyg som använder +A2-data antingen uteslutande eller i första hand:

 • Whole life carbon assessment, GLA / RICS / Green Mark som inkluderar EN15804 +A2 data
 • Building low-carbon assessment method 2021
 • Carbon Footprint NS 3720
 • Greenhouse Gas accounting TEK17
 • Klimatdeklaration av byggnader
 • Level(s) life-cycle carbon (EN15804 +A1/+A2)

Våra nästa verktyg som är anpassade till EN 15804+A2 och lanseras sommaren 2023 är:

 • DGNB 2023-verktyget, som kräver +A2-data
 • BR18 (LCA enligt Bygningsreglementet) som tillåter +A1 och +A2-data.
 • Fullständigt LCA-verktyg för infrastruktur enligt EN 17472

Ytterligare verktyg som stöder båda standarderna, lanseras senare under sommaren 2023 och inkluderar:

 • Life Cycle Carbon – Global
 • Net Zero Carbon tool
 • Interior design carbon tool

För en uppdaterad lista, besök vårt kundhjälpcenter: Where can EN 15804+A2 data be used? [3]

Verktyg som vi kommer att anpassa efter standard- eller systemrevidering:

 • BREEAM: Vi kommer att skapa en ny uppsättning BREEAM-verktyg efter utfärdandet av BREEAM v7.
 • LEED: Vi förväntar oss att Nordamerika fortsätter att använda TRACI 2.1, men LEED v5 kommer sannolikt att tillåta användning av EN 15804+A2 för europeisk och internationell användning.
 • CEEQUAL och ISCA infrastrukturverktyg.
 • RICS 2.0

One Click LCA har inte planerat att uppdatera verktyg för föråldrade certifieringar eller standarder till EN 15804+A2. I stället rekommenderar vi att kunderna övergår till nästa version av certifieringen. Detta gäller exempelvis BREEAM (2013, 2015, 2016, 2018) och DGNB (2012, 2015, 2018, 2020).

Om ditt system inte finns listat här är det troligt att det ännu inte stödjer användningen av EN15804+A2-data.

Vad innebär detta för dina LCA-bedömningar?

Du kanske inte hittar den EPD du letar efter om den använder en annan standardversion

 • Om ditt använda beräkningsverktyg inte tillåter användningen av +A2-data kommer sådana EPD:er inte att vara synliga i verktyget (trots att de är tillgängliga i One Click LCA:s databas).

Om du använder ett verktyg som endast accepterar +A2-baserade data kan du än så länge uppleva datautbudet som begränsat

 • Om du använder ett beräkningsverktyg som endast använder +A2-data, som Level(s) life-cycle assessment (EN15804 +A2), kommer du inte att hitta EPD:er som endast finns tillgängliga med +A1-data.

Hur bör standarder utformas för att tillgängliggöra data?

 • Standarder bör i första hand kräva +A2-baserade data, men tillåta användning av +A1-baserade data fram till åtminstone slutet av 2025 för att ge branschen tid att anpassa sig.

Vad bör tillverkare göra för att säkerställa att deras data är kompatibla?

 • Tillverkare bör ge ut sina EPD:er på nytt i enlighet med EN15804+A2 för att hålla dem tillgängliga.

För att förenkla situationen genererar One Click LCA:s EPD generatorer alltid data i linje med både +A1 och +A2.

Läs mer på Internet
[1] Getting ready for EN15804+A2www.oneclicklca.com/getting-ready-for-en-15804-a2-whats-changed-and-how-to-prepare-for-it/
[2] Intergovernmental Panel on Climate Changewww.ipcc.ch/
[3] Where can EN 15804+A2 data be used?https://oneclicklca.zendesk.com/hc/en-us/articles/4574959637020
[4] EN 15804+A2 – one year on.www.oneclicklca.com/what-does-en-15804a2-epd-data-mean-for-you/

Författare
Panu Pasanen, One Click LCA
Översatts till svenska av Olle Hagman på SBI