Installation av solpaneler på låglutande tak

Fästelementtipset
Installation av solpaneler på låglutande tak kräver planerad och beräknad säkerhet både vid installation och under systemets livslängd. Några tankar om personsäkerhet på höga höjder och installationsmetoder, vi ser på skillnaden på mekaniskt förankringssystem jämfört med ballastsystem för ökad säkerhet och livslängd.

Vid installation av solpaneler på tak med låg lutning är förankring av yttersta vikt. Valet mellan mekanisk förankring och ett ballastsystem har stor betydelse. Mekanisk förankring, som förankrar solpanelerna till takets konstruktion, är en tillförlitlig lösning mot de utmaningar som väder, vind och temperaturvariationer medför. Till skillnad från ballastsystem som förlitar sig på vikt för att hålla sig på plats, minimerar förankrade solpanelsystem risken för glidning, punktering av tätskikt och konstruktionsbelastningar. Det är viktigt att man i samband med installation beaktar både vindlast och snölast för det aktuella taket och dimensionerar därefter. Även val av isolering är en faktor vid installation av solpaneler med tanke på isoleringens tryckhållfasthet. Om isoleringen är för mjuk kan detta leda till nedsjunkningar i takytan, vilket kan resultera i vattensamlingar och en ökad risk för läckage. Det är viktigt att ta hänsyn till detta när man installerar tunga system som solpaneler. Vid installation av solpaneler ska man också beakta taket tillgänglighet avseende service av panelerna men också åtkomst av annan installerad utrustning såsom takavvattning, fläktar, brandgasventilatorer med mera.

Förankringssystem erbjuder därför en dubbel fördel jämfört med ballastsystem. De ger inte bara en mer tillförlitlig metod för att säkra solpaneler, särskilt under utmanande väderförhållanden, utan de ökar också avsevärt säkerheten för dem som arbetar på hög höjd under installation och underhåll. Genom att prioritera användningen av förankringssystem och följa säkerhetsföreskrifterna för arbete på hög höjd kan riskerna i samband med installation av solpaneler minskas kraftigt, vilket garanterar både solpanelsystemets livslängd och installatörernas säkerhet.

Vikten av säkerhet vid arbete på hög höjd kan inte överskattas. För installationsprojekt som innebär risk för fall från 2 meter eller högre bör kollektiva skyddsåtgärder alltid prioriteras. Det kan handla om byggnadsställningar eller andra typer av kollektiva fallskydd. För att förbättra säkerheten på alla typer av tak, oavsett lutning eller byggnadshöjd, är det viktigt att installera förankringspunkter för personlig fallskyddsutrustning. Dessa punkter bör inte placeras närmare takets kant än 2 meter. Användning av vajersystem kan med fördel användas då detta säkerställer åtkomst över hela takytan.

För att upprätthålla en kontinuerlig säkerhetsnivå måste solcellsanläggningens ägare dessutom regelbundet kontrollera att solpanelsystemet fortsätter att ge tillräckligt skydd mot person- och egendomsskador. Detta krav utgör en del av de skyldigheter som beskrivs i ELSÄK-FS 2022:3, vilket understryker ägarens ansvar för kontinuerliga säkerhetskontroller. Därför är ett permanent installerat fallskyddssystem, exempelvis vajersystem för flera personer, som tillåter säker åtkomst till hela systemet att föredra.

Användningen av fallskydd med vajersystem avsett för flera personer är också att föredra då det bidrar till en säker passage över hela takytan. Genom att kombinera mekaniska förankringssystem med noggrant planerad säkerhetsstrategi kan man säkerställa både effektivitet och säkerhet vid installation av solpaneler på låglutande tak. Prioriteringen av robusta förankringssystem, i kombination med smarta skyddsåtgärder, leder inte bara till en långsiktigt hållbar installation utan även till en trygg arbetsmiljö.

Referens

’SFS Group Sweden AB, Källa: SIS HB 537, Handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på yttertak

Författare
Mikael Leppänen, SFS Group Sweden