Vänta med att tillämpa den andra generationens eurokoder

Aktuellt
De första delarna i den andra generationens eurokoder är nu färdigställda av CEN. Vartefter de färdigställs går de att hitta hos SIS i Sverige. Eftersom de, nu gällande, nationella valen till eurokoderna är baserade på den första generationens eurokoder har myndigheterna, Boverket och Transportstyrelsen, enats om följande:

Publiceringen av den andra generationens eurokoder har nu påbörjats av SIS. Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:57) om tillämpning av eurokoder hänvisar till den första generationens eurokoder och myndigheternas nationella val till dem i respektive myndighets författning. Det är först när nationella val har gjorts till den andra generationens eurokoder och nya författningar med föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av den andra generationens eurokoder har tagits fram som den generationen kan tillämpas.

Syftet med att publicera den andra generationens eurokoder innan de kan börja att tillämpas är att även aktörer som inte medverkar i någon av SIS:s kommittéer som hanterar eurokoderna ska kunna få tillgång till dem. På så sätt kan olika intressenter inom bygg- och anläggningssektorn sätta sig in i de nya eurokoderna innan de behöver tillämpas för att uppfylla samhällets krav på bärförmåga, stadga och beständighet. Därigenom kan exempelvis utbildningsmaterial och uppdatering av programvaror förberedas i god tid innan den andra generationens eurokoder hänvisas till av de föreskrivande myndigheterna.

Detta utlåtande togs fram i samråd mellan Boverket och Transportstyrelsen i mars 2023.