Blockskjuvbrott efter överbelastning fällde Trettenbron i trä

Aktuellt, Konstruktion
Trettenbron på länsväg 254 i norska Gudbrandsdalen kollapsade på måndag den 15 augusti kl. 07:33. En personbil och en lastbil med släpvagn lastad med kalk befann sig på bron vid kollapsen men inga personer skadades. Tretten-bron var en fackverksbro av limträ och stål, och byggdes av Statens vegvesen år 2012 som en del av projektet E6 Øyer-Tretten. Bron kollapsade efter att ha varit i drift i ungefär tio år och två månader.

De foreløpige tekniske undersøkelsene underbygger at initial skadeårsak til kollapsen har vært brudd i en av diagonalene i hovedspennet inn mot vestre elvefundament. Bruddformen er identifisert som blokkutriving mellom tredel og stål/dybler ved knutepunkt, heter det i et informasjonsskriv av 02.12.22.

Årsaken til blokkutrivingen er så langt vurdert til å være en betydelig overbelastning i forhold til bruas lastpåvirkning og bæreevne. Kontrollert etter anbefalte beregningsmetoder i dagens gjeldende regelverk for prosjektering av trekonstruksjoner, var utnyttelsesgraden i forbindelsene på de aktuelle diagonalene rundt 200 %. Med andre ord – kapasiteten til disse forbindelsene var halvparten av det de burde ha vært ved beregning av bruas bruddgrensetilstand.

Blokkutriving var ikke en kontroll som var spesifisert i NS 3470, som Tretten bru var prosjektert etter. Tekniske undersøkelser har ikke avdekket tegn på reduksjon i bruas bæreevne som følge av råte eller korrosjon. Fremover skal det undersøkes om kapasiteten har blitt redusert som følge av gjentatte belastniger eller utmatting.

Undersøkelse av bolter fra Tretten bru

SINTEF har til nå mottatt og undersøkt 21 halve bolter som ble benyttet mellom fagverk og tverrbærere på Tretten bru. Dette var M24 bolter av kvalitet 8.8 og M27 bolter av kvalitet 10.9. Samtlige mottatte M24 bolter har et skjærbrudd 90° på lengdeaksen, og har trolig blitt klippet over av relativ bevegelse i planet mellom tverrbæreren og knuten i fagverket som de bant sammen. Samtlige M27 bolter har brudd forårsaket av strekk/bøy-bevegelse i boltenes lengdeakse.

Fra Havarikommisjonen: Røde ringer rundt øvre knutepunkt, og bilder av knutepunkt som lå under vann, tilknyttet diagonalene i hovedspennet inn mot vestre elvefundament (akse 2). Foto: Havarikommisjonen

Videre er det ikke observert tegn til utmatting eller tidligere skader på de mottatte boltene, og bruddene viser duktil oppførsel for begge bolteklasser. Samlet sett indikerer dette at de mottatte boltene har gått til brudd som følge av overbelastning da brua kollapset. Det kan på dette tidspunktet i undersøkelsen ikke utelukkes at andre bolter enn de som er undersøkt kan ha vært gjenstand for utmatting eller feil som har utviklet seg over tid.

Havarikommisjonen understreker at informasjonsskrivet er en foreløpig og ikke fullstendig fremstilling av de tekniske undersøkelsene som har blitt gjennomført i forbindelse med brukollapsen. Undersøkelsens omfang og kompleksitet medfører at Havarikommisjonen ikke kan anslå en dato for utgivelse av den endelige rapporten. Undersøkelsen vil fortsette med et høyt aktivitetsnivå.

Författare
Kjetil Myhre