Miljökrav på rostskyddsmålning

Ytskyddstipset
I dagens alltmer miljötänkande samhälle ställs fler och hårdare krav på produkter inom alla branscher, och inte minst inom rostskyddsbranschen. Olika generella sammanfattande listor tas fram för att underlätta kravställning vid upphandlingar av projekt. Dessa listor kan både underlätta och försvåra då dem sällan är anpassade för den enskilda färgtypen. Genom felaktigt användande av dessa listor riskeras hållbarheten för både miljö och slutprodukten.

Kravställningen kring miljöpåverkan har genererat att sammanfattande listor över tillåtna produkter inkluderande måleriprodukter tas fram. Listorna är i huvudsak tänkta för konsument och måleriprodukter som till 99% är vattenburna. Industriprodukter skiljer sig innehållsmässigt mycket från konsumentmåleriprodukter avseende innehåll. Det gör att mycket få industri/rostskyddsprodukter blir godkända och antalet produkter i listorna blir få. Risken är att alternativa produkter används som ger en betydligt kortare livslängd/hållbarhet vilket i sin tur tvingar fram ommålning / bättringsmålning med betydligt kortare intervall än vad som annars hade behövts.

Det är snårigt att läsa ut bedömningskriterier ur miljöpåverkanssynpunkt för en enskild produktgrupp såsom rostskyddsfärg, även om det är en stor produktgrupp. Det finns olika typer av listor som har olika ursprung och syfte. Det är stor risk att tekniska krav får stå tillbaka om inte hänvisning och utvärdering görs korrekt. I bilden ges exempel på ett antal förekommande bedömningslistor och citat över verksamhetsområdet för varje enskild lista.

Produkter på listorna

Kriterierna till att få med sin produkt i de olika listorna varierar och det är något som produkttillverkaren själv tar ställning till. Det är alltså inget lagkrav i sig. Detta gör att produkturvalet blir styrt av kommersiella krafter för användandet. Vissa av listorna drivs i privat vinstintresse och frågan är om detta ger det rätta urvalet avseende totala miljöpåverkan för livscykeln av korrosionsskyddet. I vissa fall kan man bara misstänka att det inte har utvärderats på den detaljeringsnivån och det blir då svårt att använda detta som styrmedel.

Faktaruta

Basta
”Basta ger er verktygen som möjliggör trygga och giftfria materialval.”
Sunda Hus
”Sunda Hus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval.”
Leed
”Leed är ett globalt certifieringssystem som syftar till att identifiera, genomföra och mäta miljövänlig design, konstruktion, drift och underhåll.”
Byggvarubedömningen
”Vi bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled.”
Svanen
”Svanenmärkningen är ett effektivt verktyg för att uppföra byggnader som är ett bättre val för miljön, klimatet och de boende. Kraven främjar resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan, cirkulär ekonomi och bevarande av biologisk mångfald. De främjar också byggnader som har ett bra inomhusklimat och är av hög kvalitet.”

Upphandlingskrav

Generellt krav på ett upphandlingsunderlag är att den skall vara så tydlig som möjlig. Allt bör vara kalkylbart, tillgängligt för syn, tydliga ritningar och bilder. Text bör vara kort, gärna angivet i punktform. Text bör vara kapitelindelad och sökbar/uppdelningsbar så att olika ämnesområden kan skiljas åt. I dessa sammanhang blir text som ” så miljövänligt som möjligt”, ”gärna vattenbaserat” och ”giftfri” väldigt subjektivt och svårbedömt. Tyvärr har denna typ av skrivningar ökat i takt med utökat krav på redovisning av miljöarbetet. Skrivningar är inte väldefinierade i handlingar av den allmänna typen inom området vilket gör att tillämpningarna blir komplicerade. Efterlevnad och uppföljning av kravställningen enligt de olika listorna som man hänvisar till varierar mellan olika objekt och beställargrupper.

Sammanfattning

Det är önskvärt med tydligare krav och mer medvetengörande av konsekvenserna av hänvisande till olika typer av inköpskravlistor. Felaktiga hänvisningar ställer idag till med stora svårigheter för leverantörer och leder till fel slutresultat. Tillämpningarna av bedömningslistorna anses som mycket svårtillämpade för rostskyddsfärger. De uppfattas som produktbegränsande där både miljön och konstruktionens livslängd blir förlorare

Författare
Daniel Persson, Auktorisation för Rostskyddsmålning / AFRY