Rejäla mängder stål i göteborgarnas nya bro

Stålbroar
När det kommer till projekt som innehåller stora mängder stål är det inte många som överträffar byggandet av Hisingsbron i Göteborg. I trakterna kring 7000 ton stål är det som kommer krävas innan staden har ett nytt landmärke som förenar citykärnan med Hisingen. Av dessa 7000 ton stål kommer ungefär 750 ton åka upp och ner i en unik lyftbrodel. Förutom mycket stål är det med andra ord enormt många detaljer som ska klaffa för att det här gigantiska bygget ska fungera optimalt.

Götaälvbron, som är en av Göteborgs huvudförbindelser över Göta älv, har varit i drift sedan 1939. Den byggdes med så kallat Thomas-stål, ett stål som tillkom genom en äldre metod för att framställa smidbart stål och som var brukligt på den tiden. Detta stål visade sig emellertid vara ganska sprött, så runt millennieskiftet upptäcktes tre sprickor i huvudkonstruktionen och brons återstående livslängd sattes ursprungligen till 2020.

Internationell designtävling

2013 utlyste Trafikkontoret i Göteborg därför en designtävling för en ny bro över älven. Fem designteam kvalificerade sig för uppgiften och fick några månader på sig att designa, utveckla och presentera sin lösning för en jury.

Uppdraget var inte bara att hantera trafiken, som sker till fots, med cykel, bil, buss eller spårvagn, samt via sjöfart. Det omfattade även att designa en bro som kunde bli en naturlig del av en framtida, mer vattennära stad och som dessutom hade kapacitet att bli ett ikoniskt landmärke för Göteborg. Att Göteborg är en stad som förutspås att ha 150 000 fler invånare år 2035 var också väsentligt att ha med i beräkningen. Denna stadsutveckling kommer till stor del att äga rum i områdena kring den nya bron. Ett önskemål var även att den nya bron gärna fick vara klart till 2021; det året staden firar sitt 400-årsjubileum.

Det vinnande bidraget

Den danska arkitektfirman Dissing+Weitling löste uppgiften bäst med sitt bidrag Arpeggio – en vertikal lyftbro med fyra vita stålpyloner. Bron inklusive tillfarter har en total längd på cirka 1020 meter, varav själva brodelen, den som kallas Arpeggio, är 440 meter och lyftdelen i sin tur utgör 42 meter. Den har en segelfri höjd på cirka 12 meter och är öppningsbar till 28 meter. Att bestämma den segelfria och öppningsbara höjden handlar mycket om att hitta den bästa kompromissen mellan stadens önskan att bygga en bro som förenklar passager över Göta älv och transporter på Göta älv.

Arpeggios enkla men kraftfulla formspråk är en fröjd för ögat. Förutom själva brons utformande har den en belysningsdesign som innebär att bron utgör en intressant upplevelse även under dygnets mörka timmar. Men, som så ofta, uppstår utmaningar när konstruktörerna ska förverkliga arkitekternas intentioner. Hisingsbron är inget undantag. Trots detta har det varit centralt under hela processen att vara det vinnande bidraget så troget som möjligt.

Utmanande konstruktionsarbete

En utmaning är de geotekniska förutsättningarna med mäktiga lager av lera som kräver pålning ner till stort djup – berget ligger som djupast på cirka 120 meter. Till det kommer att berggrunden lutar brant, så att anlägga en rörlig bro här innebär en stor och komplex teknisk utmaning. Man måste bland annat ta hänsyn till det faktum att det vertikala lyftomfånget är känsligt för att stöden sätter sig ojämnt.

Med stora infrastrukturprojekt som överdäckningen av E45:an och Västlänken i närområdet, och fastighetsbyggen alldeles intill de framväxande brofästena, är det också en utmaning att synkronisera planering och samsas om utrymmet. Dessutom ligger den hårt belastade och sprickbenägna Götaälvbron alldeles bredvid.

Ytterligare en stor utmaning har varit att undvika rörelser i den gamla bron. Ett stort antal pålar slås i området och detta medför risk för massundanträngning med rörelser som följd.

För att minimera risken för rörelser vid lyftspannet är pylonstöden och intilliggande stöd pålade till berg med borrade stålrörspålar med en diameter på 406 mm och en tjocklek på 12,5 mm.

Vattenprofil
Fördelad som ett isberg

Bron är större nedåt än uppåt, som ett isberg, på grund av de stora lerdjupen. Under farleden ligger två parallella kulvertar. Kulvertarna, som också i det bärande systemet fungerar som balkar mellan pylonerna, har ett tvärsnitt på 2,8 x 3,0 meter. De hjälper till att hålla avståndet mellan norra och södra sidan, samt ger utrymme för ledningar.

Hisingsbron med sina pyloner och sitt lyftspann har med andra ord en komplicerad geometri. För att kunna hantera det är bron i detalj, ner på skruv- och mutternivå, ritad i 3D-modelleringsprogrammet Tekla.

Grundläggning
750 ton, ständigt redo för fartygspassager

Lyftspannet utgörs av en ortotrop platta 41 x 36 meter med en vikt på 750 ton som ska höjas och sänkas flera gånger varje dag. Bron måste ständigt vara redo att öppna för inkommande fartyg och får aldrig riskera att fastna. Efter varje öppning måste lyftspannet sättas ner med sådan precision att det blir perfekt passning på spårvagnsspåren när brodelarna möts igen – även när det råder extrema vind- eller temperaturförhållanden.

Hisingsbrons väldesignade pyloner har liknats vid ”en balettdansös som doppar tårna i vattnet”. Precis som dansösen har lyftbron full kontroll över sina rörelser. Hisingsbron är fjärrstyrd och har alltså ingen fysisk ”brovaktare” på plats för att övervaka öppning och stängning som den nuvarande Götaälvbron har. Det innebär att nya säkerhetsaspekter måste beaktas. Ett tvåvägs högtalar- och mikrofonsystem i kombination med flera högupplösta kameror möjliggör kommunikation med människor på bron vid öppning. Men det uppstår också utmaningar, som att säkerställa att kamerabilden inte har ”frusit” och visar en folktom bro.

I väntan på transport till Göteborg
Ökad stabilitet när motvikterna kan kopplas bort

Mittsektionens lyftspann mäter hela 41 x 36 meter och är konstruerat som ett ortotorpiskt ståldäck. För att möjliggöra energieffektiva lyft används motvikter. Inuti varje pylon finns en sex meter hög stålklump på cirka 175 ton, skapad av ihopsvetsade 70 millimeters stålplåtar. Detta är ett exempel på hur konstruktionen och arkitekturen har samspelat. Motvikterna är designade för att passa i pylonernas avsmalnande utformning.

En väl avvägd balans mellan lyftspann och motvikt är önskvärt. Lyftspannet skall vara något tyngre än motvikterna så att bron sänks med hjälp av gravitet och lyfts med maskineriet. När maskineriet är välbalanserat krävs det mindre energi att göra ett lyft.

Såväl stormar som enkelsidig trafik ska hanteras

Det stora lyftspannets stora yta ett rejält vindfång när det blåser in från havet. I nedsänkt läge ligger det upplagd på tre lager på vardera tvärbalk. Detta som ett resultat av dess stora bredd i kombination med tung spårvägstrafik i mitten. I detta nedre läge innebär för mycket motvikt i relation till lyftspannets vikt en risk för att spannet inte ligger still utan”lättar” från lagerpunkterna vid ogynnsam vind i kombination med enkelsidig trafik. Därför har konstruktörerna utvecklat en anpassad lösning just för Hisingsbron; ett avlastningsmaskineri som kopplar bort motvikterna från lyftspannet. Detta skapar så att säga ett ”friläge” så att lyftspannet ligger med hela sin vikt mot lagerna.

Stållåda sidospann
Maskinkomponenter i perfekt harmoni ger lyft med precision

Själva lyftjobbet görs av 16 elmotorer med enskilda växellådor. Varje motorpaket väger ett ton, inklusive växellåda och broms, och har en effekt på 30 kilowatt. Till varje pylon finns fyra motorer som tillsammans driver en lintrumma, som i sin tur drar fyra parallella draglinor i stål. Draglinorna kopplas till motvikten via ett nedre linhjul som också agerar lin-spännare. Lyftspannet och motvikten är ihopkopplade med 4 parallella lyftlinor som har en diameter på 64 millimeter. Maskineriets stora storlek och vikt i kombination med tajta utrymmen genererar utmaningar både när delarna ska monteras och när de ska demonteras och plockas ut för service.

Stålelement under målning.
Ståldimensioner som ställer höga krav på leverantörerna

De regelbundna tunga lyften innebär en hård belastning på själva lintrummorna. Här är det viktigt att välja ett material med hög slitstyrka. Bron designas för att kunna öppnas 15 gånger per dygn. Det material som väljs för lintrummorna måste anpassas efter materialet i linorna. Specificerar man det ena, så måste man specificera det andra. Samtidigt ska upphandlingen vara öppen för flera intressenter. Att detaljprojektera sådana delar inom ramen för en offentlig upphandling är en utmaning i sig. Materialvalet blev så småningom Dillidur 400 – ett höghållfast stål med rätt egenskaper för sammanhanget. Lintrummorna har en diameter på 1600 millimeter och kommer att konstrueras av 60 millimeter tjock dillidurplåt. Dessa dimensioner ställer tuffa krav att leverantören har tillräckligt kraftfulla verktyg för att valsa plåtarna till trummorna och fräsa de fyra spiralformade spår som styrlinorna och hindrar dem från att nötas mot varandra.

Brons olika delar

Arpeggiodelen av Hisingsbron kan delas upp i en nordlig del, en vertikal lyftbrodel och en sydlig del. De norra och södra delarna av bron förbinds med varandra via en kulvert. På älvens norra sida finns den stora betongrampen som leder ner trafiken till marknivå. En liknande lösning kommer finnas på älvens södra sida, med den skillnaden att den betongrampen också är anslutning för kollektivtrafikbron. Både de norra och södra brodelarna kommer bestå av betong och stål, och därtill kommer tre parallella stållådor med betongfarbana ovanpå. Den västra delen av bron är utrustad med balkonger på båda sidor av lyftspannet. Balkongerna har specialdesignade bänkar där fotgängare kan sitta och njuta av utsikten.

Ambitiöst testförfarande i Danmark

Redan nu är en 30 meter hög pylon på plats i den mekaniska verkstaden i Danmark för att användas till allehanda tester. De kontroller som utförs är: passning/linjering, slitage/oljud, värmeutveckling/vibrationer, funktion vid situationer som exempelvis nödstopp samt finljustering av styrsystem. Så småningom ska också motsvarande försök göras efter montage. Då handlar det om att även testa styrskena, lyftspann, motvikt i pylon, passning fogar, räcke, knivbrytare med mera. Sluttestet är att göra 150 lyckade öppningar under tio dagar utan missöden, först då accepteras maskineriet och bron för drifttagning.

Det ambitiösa testförfarandet bottnar i besök som projektledningen gjort hos liknande broprojekt. Där fick man inspel om vikten av att testa tekniska lösningar innan de installeras på plats. Även om det är både kostsamt och tidskrävande att bygga upp testanläggningar så är det ändå överlägset jämfört med att försöka hantera problem i den redan monterade konstruktionen på plats.

Ett flertal broöppningar varje dag

Antalet fartygspassager i Göta älv ligger sedan ett antal år ganska stabilt på lite drygt tre fartyg per dygn. Det innebär att Hisingsbron kommer att öppnas cirka 3-5 gånger en vanlig vardag. Tiden för att höja och sänka bron kan delas in i flera delar. Det första steget handlar om tiden det tar att utrymma området mellan bommarna så att det är fritt från folk och bilar. Gång- och cykelbanorna stängs separat för att kunna ge dessa trafikslag något längre tid att passera över mittsektionen. Av säkerhetsskäl görs spårvägen lokalt strömlös för att garanterat att spårvagnstrafiken stoppar en bit ner på bron i samband med öppning av bron. Även fartygstrafiken måste vägas in. Det gäller att starta lyftprocessen så tidigt att fartyget har en möjlighet att stoppa om något går fel med öppningen av bron.

65 sekunder för att lyfta – 48 för att sänka.

Nästa steg är själva öppningsprocessen. Lyfthastigheten är 16 meter per minut. Det innebär att det tar 65 sekunder att lyfta mittsektionen från 12 till 28 meter. När bron är lyft är det dags för fartyget att passera. Man räknar med cirka fyra minuters passage. När fartyget är igenom är det dags för nästa moment – sänkning. Det tar 48 sekunder att sänka mittsektionen till ursprungsläget. Sedan släpper man på trafiken igen. I praktiken räknar man med åtta minuter för att genomföra hela processen.

Säkerheten framför allt.

Även i normalt sett enkla system som nödstoppet finns det komplexiteter när det gäller Hisingsbron. Nödstoppet ska kunna slå tvärstopp när lyft- eller sänkmomentet pågår i maxfart. Det innebär att nästan 1 500 ton i full rörelse, alltså såväl lyftspann som motvikt, måste bromsas. Systemet jobbar med en effektiv kombination av motorbroms och broms. Det mest utmanade läget uppstår dock om strömmen till bron går i samband med en brosänkning. Då slår bromsarna på samtliga 16 motorer helt stopp. Men även om lintrumman låser helt så finns det elasticitet i de långa draglinorna vilket fungerar som en inbyggd fjädring, det gör på ett sätt inbromsningen mer skonsam, men innebär också minskad kontroll. Alla kabelbelastande konstruktioner har den utmaningen.

För att kunna återuppta drift av bron i samband med strömavbrott kan el-matningen till bron omgående kopplas om till en annan del av staden. Skulle hela regionen vara strömlös kan en mobil generator kopplas in.

Nedre delen av pylonen, bottenplåten.
Öppnar för trafik hösten 2021

Arbetet med Hisingsbron pågår för fullt. Underbyggnaden är på plats och stålet är till stora delar klart hos tillverkaren i Spanien. Det kommer inom kort att transporteras på fartyg till Göteborg. Fabrikstesterna av såväl individuella delar som större komponenter är påbörjade på den mekaniska verkstaden i Danmark. Ett antal krävande moment återstår, som att montera stålet och maskineriet på plats, något som kräver tunga lyft med stor precision. Enligt plan ska trafiken för spår- och vägtrafik flyttas över till den nya bron hösten 2021.

Ståldelarna kommer till Göteborg under oktober
Sidospann lyfts av från båten i Frihamnen, Göteborg

Några filmer från när första delarna kommer till Göteborg, Se här, och här, och här,

Hisingsbron på Stålbyggnadsdagen 2019

Stålbyggnadsdagen 2019 den 7 november i Göteborg kommer Annica Ridell, Sweco Management på ett föredrag ge en inblick i vilka utmaningar som finns i ett komplicerat stålbroprojekt som Hisingsbron och vad det är viktigt att tänka på i projektering, tillverkning och montage.
Fredag 8 november kommer det vara ett Studiebesök på Hisingsbron.
Missa inte dessa tillfällen! Gå in och anmäl er här!

Faktaruta:
Byggherre: Göteborg Stad, Trafikkontoret
Entreprenör: Joint Venture Hisingsbron HB (Skanska + MT Højgaard)
Projektör: COWI
Arkitekt Arpeggio: Dissing+Weitling
Detaljprojektör Arpeggio: COWI, ELU, Leonhardt; Andrä und Partner,
STING, TIKAB, AF Lighting
Grundläggning: Borrade och slagna stårörspålar Ø406×12,5 mm
Pyloner: 56m varav 53m över vattenytan
Brolängd: 1220m varav Arpeggio 440m
Brobredd: 40m
Farledsbredd: 30m
Segelfri höjd i nedsänkt läge: 12m vid MHW
Segelfri höjd i öppet läge: 28m vid MHW

Författare
Thomas Darholm, Cowi
Kristoffer Ekholm, Trafikkontoret Göteborgs Stad