Temporär stålbro över Korsvägen

Stål gör det möjligt
I sommar kommer all trafik i nord-sydlig riktning förbi Korsvägen att flyttas över till en temporär samverkansbro. Under den kommer arbeten att pågå för Västlänkens station Korsvägen under fyra år.

Under 2024 lägger man igen schaktet, tar bort bron och börjar bygga stationen ovan mark. Genom att bygga en gemensam bro för alla trafikslag så kan station och tunnel göras i en sammanhängande konstruktion och man kan arbeta i ett stort schakt tvärs över Korsvägen samtidigt som trafiken flyter på ovanpå.

Den temporära bron öppnas till sommaren 2020.
Illustration: NCC

Den temporära stålbron är 67 meter lång och 23 meter bred och har tillverkats och monterats av Lecor. Den breda stålbron består av 24 stycken huvudbalkar av HEB 1000 med längder på mellan 20 och 24 m och med påsvetsade betongankare. De är överhöjda mellan 40-60 mm. Dessutom tvärbalkar av UPE400 sammansatta mot huvudbalkar med högt förspända M24-förband 14399-4 och 14399-8. Total stålvikt: är 220 ton

Brostöden har grundlagts på stålrörspålar som är förankrade en halv meter ner i berget. Fundamenten i ändarna av bron gjuts i en platsbyggd formställning. Tvärgående brobalkar i betong läggs på pålarna. Över hela bron läggs förtillverkade betongelement och därefter en gjuten betongbrobana och slutligen vägbanor, spår och räcken.

Entreprenör: NCC-WF, West Link Contractors
Konstruktör: Cowi
Stålentreprenör: Lecor Stålteknik