Gullbergsbron – fackverksbro för tågtrafik

Stål gör det möjligt, Stålbroar
Gullbergsbron är en av flera stålbroar på projektet E01 Olskroken Planskildhet. Bron utgör en del av utbyggnationen av västlänken. Bron är en fackverksbro av stål från Nordec för tågtrafik och innefattar två farbanor, en åt vardera riktningen, som är 58 m lång och 13m bred. Höjden på fackverket är 10 m, och brons totala vikt är 510 ton.

Brons bottenplan har förtillverkats till åtta segment som lyfts på plats med mobilkran. Därefter har takplanet och vertikala fackverken monterats i lösa delar. En temporär stödkonstruktion har använts vid ihopmontaget av bron. Hela bron har sedan täckts in med ett stort väderskydd. Inne i väderskyddet har brons alla montageskarvar svetsats, och efter slutförd svetsning har bron ytbehandlats.

Foto: Lars Hamrebjörk

Alla ståldelar har tillverkats i Finland och sedan transporterats med specialtransport till Göteborg. Hela bron förmonterades cirka 10 m bakom ena landfästet. Detta för att undvika eventuell påverkan på miljön nära Gullbergsån. Efter slutfört montage lanserades bron ut med hjälp av dragdomkrafter och med en mottagande larvkran som stod på andra sidan ån.

Beställare: Trafikverket
Entreprenör: Peab Anläggning
Konstruktör: Ramboll
Stålentreprenör: Nordec Oy