GC-bro över Solnavägen vid NKS

Stål gör det möjligt
Bron är byggd med en bärande stomme av svetsade längs- och tvärgående stålbalkar. Tvärbalkarna bär upp betongfarbanan och är infästa i de längsgående balkarna med skruvförband. Skruvförband valdes för att möjliggöra ett snabbt montage i den högt trafikerade miljön samt för att minimera blästrings- och målningsarbeten på arbetsplatsen.

Bron är belägen i Solna och förbinder Campus Solna, Karolinska Institutets universitetsområde med Karolinska universitetssjukhusets område. Man valde en stålkonstruktion för ett rationellt byggande av den långa spännvidden över Solnavägen samtidigt som dess låga sektionshöjd möjliggör att markanslutningarna landar så nära befintliga markhöjder som möjligt. Dels ger det en frihet i utförandet av själva Solnavägen och i de olika diskussioner som förts kring dess gestaltning och innehåll, dels klarar man den obrutna siktlinjen tvärs över brons hela längd. Av konstruktiva skäl vill man inte föra ner laster på sjukhussidan. Därför utförs tre pelare, placerade i trädplanteringsstråket på Solnavägen. I tvärsnittet vid mellanstödet kommer det ligga en dilatationsfog. Konstruktivt består följaktligen bron av två brospann.

Dess asymmetriska plan kommer av de krav som ställts av verksamheterna på bägge sidor av Solnavägen. Bredderna är satta till cirka 6 meter på Campus Solna-sidan och cirka 16 meter på sjukhussidan. I sektionen bildar de två yttre överhöga primärbalkarna insidor/räcken medan den tredje mittersta balkens översida följer marklutningen. I brons sidor spänns härdat och laminerat glas för att ytterligare begränsa bullret från vägen och åstadkomma en lugnare ljudmiljö på bron. Undersidan och sidorna av bron bekläs med aluminiumkompositkassetter med metallfinish för att åstadkomma ett så lätt och ljust intryck som möjligt samtidigt som den kommunicerar sitt släktskap med omgivande bebyggelse.

Bron är byggd med en bärande stomme av svetsade längs- och tvärgående stålbalkar. Tvärbalkarna bär upp betongfarbanan och är infästa i de längsgående balkarna med skruvförband. Skruvförband valdes för att möjliggöra ett snabbt montage i den högt trafikerade miljön samt för att minimera blästrings- och målningsarbeten på arbetsplatsen.

Beställare: Akademiska hus
Arkitekt: Wingårdhs
Konstruktör: Ramboll
Entreprenör: Lecor Stålteknik

Publicerad i nr 2/2019