Vad bör ritningar ge uppgift om så att ytskyddet får förväntad kvalitet och livslängd?

Konstruktion
Planeringen av ytbehandling börjar redan i konstruktionsstadiet av ett projekt. Konstruktionens utformning kommer avgöra livslängden på ytbehandlingen, vilket i sig är avgörande för konstruktionens livslängd och hållbarhet. Gemensam nämnare för att prestera en hållbar konstruktion är tillgängligheten till de ytor som skall behandlas. Ytornas bör vara utformade så att damm och fukt inte blir stående. Ansamling av smuts leder till en försämrad slutprodukt.
Balkutformning med svåråtkomlig spalt.

Konstruktionsutformning

Konstruktioner skall tillverkas så att åtkomst finns vid ett framtida underhåll. Det är viktigt att konstruktören tänker på åtkomligheten för olika typer av maskinverktyg vid framtida sanering och underhåll. Förbehandling och ytbehandling av ”mittenlådan” i bilden försvåras av begränsad åtkomlighet och att ytorna inte kan nås med rätt vinkel.

Balkutformning med svåråtkomlig spalt.

Kravspecifikation för tillverkning

De tillverkningstekniker som används för att tillverka och bearbeta stål påverkar underlaget för ytbehandlingen på olika sätt. Moderna skärtekniker såsom laser och plasma ger hårda och skarpa skärytor. Det finns en standard SS-EN ISO 8501-3 som ger en klassificering avseende bearbetning av materialet före ytbehandling. Det finns tre klasser P1, P2 och P3 där P3 är den högsta klassen.

Det är viktigt att fastställa bearbetningsklassen inkl särskilda beskrivningar eller förtydliganden. Exempel kan vara att man har utförande P2 i torra utrymmen och P3 i våte utrymmen.

Korrosivitetsklass

Färgsystemet skall bestämmas utifrån miljön som objektet skall placeras i. Utomhus eller inomhus, havsnära eller inland, varmt eller kallt är alla faktorer som avgör vilket färgsystem som skall väljas. Korrosivitetsklass är en indelning efter hur aggresiv generella miljön anses vara runt objektet. Klasserna C1-C5 i SS-EN 12944 där C5 är den tuffaste. Det är att föredra att projektera för den högsta klassen om miljön anses variera i närområdet.

Rengöring

Ytbehandlingens resultat är starkt avhängigt av den rengöring av ytorna som görs efter färdig tillverkning. Detta bör göras genom noggrann tvättning, gärna med hetvatten för att avlägsna fett, salt mm

Förbehandling

Vid ytbehandling uppnås bästa resultatet om ytbehandlingen får god vidhäftning mot underlaget och ligger i jämna skikt. Bäst vidhäftning uppnås genom att underlaget görs ruggas upp genom blästring med skarpkantat material (grit).

Färgsystem består ofta av flera olika färgtyper där varje ingående färg har sin funktion. Det kan tex vara nötningsbeständig, stå emot UV-ljus eller ge bra vidhäftning. Tänk på att inte blanda fabrikat i ett färgsystem.

Utförandekrav

Tänk på att ställa krav på utförande. Auktorisation för Rostskyddsmålning ger information om exempel på krav. Genom att föreskriva krav på Auktorisation  eller motsvarande erhåller man en trygghet att gällande lagkrav för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är uppfylld. Det blir viktigare och viktigare att ställa utbildningskrav för att kunna efterleva de lagkrav som rör färghantering och utförande.

Övriga krav

Om din anläggning har specifika krav som kan komma påverka ytbehandlingen eller genomförandet av projektet. Exempel på detta kan tillgänglighet endast viss årstid, annan pågående verksamhet mm. Brandskydd är också en speciell förutsättning som måste tas fram i enlighet med ytbehandlingen mot korrosion.

Summering

Det är viktigt med tydlig kravställning för att erhålla kvalitet på ytbehandling. Utformning av konstruktionen avgör förutsättningarna för konstruktionens livstid. En konstruktion som möjliggör underhåll, ger lång livstid för konstruktionen och ger också en ökad säkerhet då ytorna är inspekterbara. Tänk på att ange bearbetningsklass av stålet vid tillverkning dvs iordningsställande av kapade ytor och upptagna hål. Rätt färgsystem för den miljö som konstruktionen är utsatt för gör också att hållbarheten blir så lång som möjligt.

Din ritning skall innehålla uppgifter om:

  • Tillverkningskrav: Svetsklass och Klassificering enligt SS-EN ISO 8501-3
  • Korrosivitetsklass: Beskrivs i klasserna C1 – C5 i SS-EN 12944 där C5 är den tuffaste
  • Färgsystem:           Färgtyper och tjocklek på de ingående skikten
  • Utförandekrav: Krav på firma / personer som utför ytbehandlingen

Författare
Charlotte Persson, AFRY