Hybridkonstruktion i påbyggnaden på Lumi-projektet

Konstruktion
Stomkonstruktioner till husbyggnader utnyttjas alltid bäst om man använder rätt material på rätt plats. Idag vill man av klimatskäl bygga husbyggnader med KL-trä. Men ofta blir det en ännu bättre val med en hybridkonstruktion där ett KL-bjälklag kombineras med en stålbalk och stålpelare för att utnyttja våningsytan och våningshöjden. I Lumi-projektet i Uppsala har man valt den konstruktionen i påbyggnaden på två våningar.

Stålstomme och KL-träbjälklag i påbyggnadsplanen

Projektet Lumi omfattar om- och påbyggnad av tre huskroppar inom kvarteret Hugin i centrala Uppsala. Byggnaderna är uppförda på 1970-talet och den befintliga stommen har utgjorts av pelardäck av platsgjuten betong med pelardelning 6×6 meter samt med bärande betongytterväggar. Om – och påbyggnaden har varit ett utmanande projekteringsuppdrag. De befintliga huskropparna är grundlagda med kohesionspålar på grund av de djupa lerlagren (cirka 60 meter). Vid en påbyggnad var därför inte en grundförstärkning tekniskt möjlig utan förutsättningen för påbyggnaden fick bli en lastökning på maximalt cirka 10% på befintliga pålgrupper.

För att möjliggöra påbyggnaden med två våningar utöver den befintliga demonterade fläktrumsvåningen behövde befintliga betongfasader rivas och ersättas med en ny pelar-balkstomme vilket reducerade ytterväggarna vikt. I husens innerkärna är bjälklagen dimensionerade för en hög laboratorielast – 5,0 kN/m2 men dessa lastvärden ersätts nu med kontor 2,5 kN/m2 även om bjälklagen lokalt klarar större laster.

Genom dessa åtgärder fanns möjligheter till påbyggnad med en lätt stomme med låg bygghöjd för bjälklagen. Genom att integrera HSQ-balkar i KL-träbjälklag respektive lättbetongbjälklag kunde påbyggnaden möjliggöras. KL-skivor är skruvade genom förborrade hål i flänsar på HSQ-balkar och skråskruvade i skarvar för skivverkan och raskoppling.

Stommen under montage av KL-trä

Detaljutformning anslutningar av KL-träskivor

Upplag av KL-trä på HSQ-balkar

Faktaruta

Beställare: Vasakronan
Arkitekt: White Arkitekter
Projektledning: Byggstyrning
Huvudkonstruktör: Knut Jönson Ingenjörsbyrå
Konstruktör HSQ-balkar: Tecnoresolut
Konstruktör KL-trä: Tyréns
Stomentreprenör: Smederna