Brandskydda stål – ur arkitektens perspektiv

Arkitektur, Brand
Att bygga med stål innebär spännande och utmanande möjligheter att skapa byggnader och rum med volym och estetik. Stålet möjliggör stora spännvidder, kostnadseffektiva lösningar och hållbarhet.

Vi ser ofta missuppfattningar om att kraven på att uppfylla olika byggtekniska krav skulle minska möjligheterna till ett estetiskt tilltalande resultat. Byggnadstekniskt brandskydd är ett område som ofta anses försvåra då det innebär att dela av, bygga in och lösningar som inte anses möjliga att genomföra

Vad är det då vi vill åstadkomma och finns svaret på dessa önskningar?

Vi vill ha en stålkonstruktion som är brandskyddad och som fortfarande visar stålets råa former och dess slankhet. Svaret är att skydda stålet med brandskyddande färg som är CE-märkt i enlighet med EAD 350402-00-1106, ett bevis på att produkten är testad och utvärderad enligt EN-standard EN13381-8. En färg som reagerar och skyddar stålet då en brand uppstår. 

Formspråk

En färg ger dig många möjligheter beträffande:
Färg, brandskyddsfärger kan brytas till alla tänkbara kulörer
Yta, med rätt produkt och rätt appliceringsmetod är det möjligt att erhålla en slät yta
Form, stålets form kan framhävas genom att det inte byggs in, färg kan framhäva former

Sprutmålad profil 
Profil målad med roller

Hållbarhet

De 17 globala hållbarhetsmålen är något vi ser dagligen. Byggbranschen bedriver idag mycket arbete kopplade till dessa mål och det efterfrågas mer och mer av slutanvändare med exempelvis miljömärkning, gröna lån och användarflexibilitet.

Stål är sedan länge ett material vi återvinner och nu finns det spännande projekt som lovar CO2-fri ståltillverkning 2026. För att erhålla hållbara lösningar måste vi titta på helheten, dvs alla ingående komponenter ska göra så små klimatavtryck som möjligt och även bidra till en hälsosam inomhusmiljö. Idag finns det brandskyddsfärger för inomhusbruk som har olika typer av miljöbedömningar, exempelvis Byggvarubedömningen, Sunda Hus, Svanen och BASTA. Viktigt är att du väljer produkter som är vattenbaserade och som har en bra miljöbedömning. Miljöbedömningen är din garanti för att produkten uppfyller de krav om innehåll och egenskaper som respektive bedömningssystem ställer. I miljöbedömningssystemen efterfrågas mer och mer s.k. EPD (Environmental Product Declaration) enligt ISO 14025 och EN 15804:2012+A2:2019 där produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel beskrivs.

En aspekt som kanske tenderar att glömmas bort när vi talar om hållbarhet är produktens livslängd och underhållsbehov. En brandskyddsfärg i en inomhusmiljö har i princip ingen livstidsbegränsning så länge ytan inte skadas, ett brandskydd ska inspekteras regelbundet. Skulle en målad yta skadas ska den bara repareras med samma eller liknande färgsystem.

Från den 1 januari 2022 gäller krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det innebär att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har. Syftet med lagen om klimatdeklaration för nya byggnader är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet. Initialt ska deklarationen omfatta grundkonstruktion, bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar. Om brandskyddet är en del av byggnadens bärande konstruktionsdelar ska de räknas med i en klimatdeklaration. Även då behövs produktens EPD.

Kostnader

Kostnader i byggprocessen är vi alla mer eller mindre bekanta med. Att arbeta med en helhetssyn beträffande kostnader leder ofta till god kontroll och möjligheter till att minska kostnader. Tänk på det klassiska ”isberget”. En stålkonstruktion som är brandskyddsmålad kan bidra till att förbättra de delar som ligger ”under ytan”. Några exempel:

  • Brandskyddsfärg kan appliceras innan stål monteras
  • Minimalt spill
  • Snabb applicering
  • Få komponenter – färg+spruta jämfört med skiva+profiler+skruv+spackel+färg

Att realisera kundens vision om hur en byggnad ska se ut är en utmaning. Arkitekten kan bli hjälpt av att använda lösningar som gör det enklare att realisera sin kunds önskan.

Författare
Leif Andersson, Protega

Artikelserie

Det här är den första artikeln i en serie om tre delar. Serien vill beskriva vad det innebär att använda sig av färg för att brandskydda stål. Den första artikeln tar upp brandskyddet ur arkitektens perspektiv och kommer sedan att följas av en artikel som visar konstruktören/brandingenjörens synvinkel. Serien kommer att avslutas med en artikel som visar installatörens perspektiv.